• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 82 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นายไกรสิทธิ์ อิ่นคำ • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
2
•
นางพุริดา มานะกิจ • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
•
นายกิตติ ไชยวงศ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4
•
นายชัยวุฒิ ธงเงิน • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานทะเบียน
5
•
นางสาวดรุณี บุญเทพ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
6
•
ปรีญาภรณ์ อุตเรือน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7
•
นางสาวพิมพ์สุดาพร แก้วเทพ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
8
•
นายสุทธิพงษ์ โชติพิสุทธิเมธี • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
9
•
ปุณศ์ วิทยารักษ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10
•
ชินดนัย วงศ์รังศรี • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
11
•
นายสมศักดิ์ ตันดี • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
12
•
นางสาวนนทวรรณ สีขวา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
13
•
นางลำดวน โนพวน • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
14
•
นายจำนงค์ ไชยปรุง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
15
•
นายกษิดิ์เดช กันอินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
16
•
นายภาณุวัฒน์ วงค์ป่าน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
17
•
นายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา • หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
18
•
นายไชย จักรอะโน • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
19
•
นายวัตพงค์ บุญเทพ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
• เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
20
•
นางสาวพิมพิลา เหลืองอ่อน • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
• เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
21
•
นายวรภพ การินทร์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
22
•
นายเกรียงไกร สุทำแปง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
23
•
นายธีรเกียรติ ทีฆาวงค์ • หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
24
•
นายอลงกรณ์ ริกากรณ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
25
•
นายจตุรนต์ แสนโซ้ง • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
26
•
นายมนตรี คำมา • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
27
นางจันทร์ ศิริรัตน์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
28
นางนุชรีย์ ไชยวงค์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
29
นางภาถาพันธุ์ ขระสุ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
30
นางวลีพร วงศ์ยังประเสริฐ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
31
นางวัฒนาพร ไชยวงค์ • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
32
นางสมคิด วีระวงศ์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
33
นางสาวขวัญสุดา ปันอิน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
34
นางสาวจันทิรา สุทธหลวง • หัวหน้างาน งานการเงิน
• ข้าราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
35
นางสาวจิตติมา หีบแก้ว • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
36
นางสาวชนกานต์ มีบุญ • เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(บริการชุมชน)
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(ศูนย์ข้อมูล)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(ประกันคุณภาพภายใน)
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา(วิจัย)
• เจ้าหน้าที่ งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
37
นางสาวณัฏฐณิชา เขียวคำอ้าย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
38
นางสาวทิชานุช เหล่าใหญ่ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
39
นางสาวพรทิพย์ สหเจริญชัย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
40
นางสาวพัชราภรณ์ กันทะ • ข้าราชการ แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
41
นางสาวภัทยา ธัญญะ • เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
42
นางสาวมนชยา จิณะเสน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
43
นางสาวมัทนา ยาปัน • หัวหน้างาน งานการค้าและประกอบธุรกิจ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
44
นางสาวศุภัสสร ไชยชนะ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
45
นางสาวสาวิตรี ลือยศ • เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
46
นางสาวสุพัตรา บัวอิ่น • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
47
นางสาวอารียา จิตอารีย์ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
48
นางสุดทิพากร สมบูรณ์ • เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
• เจ้าหน้าที่ หลักสูตร
49
นางสุดารัตน์ สมบัติกำไร • เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(โครงการพิเศษ)
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
50
นายเกียรติศักดิ์ โนราช • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
51
นายไกรทอง ยะแสง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
52
นายจตุพล ระขะไพ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
53
นายชุติเดช ศิริรัตน์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54
นายณัฐพัชร์ ไชยศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
55
นายตรัณ บัณฑิต • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
56
นายถาวร วังสาร • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
57
นายธรรมสรณ์ ยาใจ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
58
นายธีรวัฒน์ วารีทิพย์ • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
59
นายนิรุตติ์ มัณฑก • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
60
นายนิวัฒน์ วรรณสมพร • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
61
นายประสพโชค ทวิชาชาติ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
62
นายปราการ คันทะมูล • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
63
นายพงศ์พันธุ์ ปรังฤทธิ์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
64
นายพนมกร ยะแสง • หัวหน้างาน หลักสูตร
• ข้าราชการ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
65
นายพัฒนา สิงห์จานุสงค์ • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
66
นายภควัตร วงศ์ยังประเสริฐ • ข้าราชการ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
67
นายรณชัย พรหมพินิจ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
68
นายโรจน์ พันชน • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
69
นายวัฒนพงศ์ พรมมา • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
70
นายวัฒน์สัณห์ วังสาร • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
71
นายวิทัศน์ คำแสน • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
72
นายวีระพงษ์ สีหนาท • ข้าราชการ แผนกวิชาการบัญชี
73
นายศรายุทธ ยะแสง • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
74
นายศรี คันทะมูล • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
75
นายศรีศักดิ์ อาภรณ์ศิริ • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
76
นายสมเดช เนตรทิพย์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(โครงการพิเศษ)
77
นายสุพจน์ อินทะรังษี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
78
นายสุวรรณ พันชน • เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
79
นายเสกสรรค์ ยอดภักดี • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
80
นายเสกสรรค์ ไชยศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
81
นายอภิชาติ กันชนะ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
82
นายอานุภาพ พุฒหมื่น • หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ